ANBI-gegevens

Stichting TerminuZ
vrijwilligers terminale thuiszorg
Westland Midden-Delfland Hoek van Holland
Tot 1 april 2017 Stichting VPTZ regio Westland

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting TerminuZ is als volgt verwoord in de statuten:
“Het verlenen van hulp, zorg en eventuele nazorg aan terminale patiënten en hun verwanten in Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”
De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het geven van aanvullende zorg en begeleiding aan terminale patiënten thuis, in een hospice en zorginstellingen; het verkrijgen van voorzieningen voor verzorging en begeleiding van terminale patiënten; het geven en/of doen geven van begeleiding aan verwanten van terminale patiënten, het werven, selecteren, opleiden en inzetten van vrijwilligers ten behoeve van deze taken; het voorlichten over thuissterven, het aansluiten op en het samenwerken met instanties en groeperingen die op hetzelfde of een aanverwant terrein werkzaam zijn; en alle andere activiteiten die tot het doel bevorderlijk zijn.

Algemene gegevens
Naam AnbI Stichting TerminuZ
Bekend onder de naam TerminuZ
Telefoon 06-12471661 (coördinator)
Kamer van Koophandel nr. 27266956
RSIN/fiscaalnummer 816036020
Bezoekadres Dijkweg 21, 2671 GA Naaldwijk (op afspraak)
Postadres Postbus 102, 2690 AC ’s-Gravenzande
E-mailadres info@terminuz.nl
Websiteadres www.terminuz.nl
Bestuurssecretariaat Dhr. Jan Cammeraat

Verantwoording

Bestuurssamenstelling
Voorzitter Mevr. E.W. (Elly) van der Wilk- van Baren
Secretaris Dhr. J. (Jan) Cammeraat
Penningmeester Dhr. A.J.M. (Aad) van Marrewijk
Lid Mevr. M.C.B. (Marijke) Helderman-van Meurs
Lid Mevr. C. (Corien) van de Weg

Beloningsbeleid
De Stichting TerminuZ heeft een coördinator in dienst (0,6 fte). Voor de beloning wordt de cao Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) grotendeels gevolgd.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Met onderstaande link kunt u het jaarverslag 2016, van de toenmalige VPTZ regio Westland, downloaden.
Jaarverslag 2016

Financiële verantwoording
De jaarrekening 2016, van de toenmalige VPTZ regio Westland, is vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 januari 2017.
Met onderstaande link kunt u de jaarrekening downloaden.
Jaarrekening 2016