ANBI-gegevens

Stichting Vrienden van TerminuZ

Doelstelling
De doelstelling van de Stichting Vrienden van TerminuZ is als volgt verwoord in de statuten:
“1. De Stichting heeft ten doel het werven van fondsen ten behoeve van de zorg door vrijwilligers gegeven voor- en de begeleiding van terminale patiënten thuis en in zorg- en verpleeginstellingen, en meer in het bijzonder ten behoeve van de statutair in Gemeente Westland gevestigde stichting: Stichting TerminuZ, ( vrijwilligers terminale thuiszorg Westland Midden-Delfland Hoek van Holland) die voornoemde zorg en begeleiding aanbiedt;
2. Het mede creëren van maatschappelijk draagvlak voor het werk van de Stichting TerminuZ;
3. Het mede vergroten van de naamsbekendheid en de diensten van de Stichting TerminuZ.”
De Stichting Vrienden van TerminuZ tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het werven van financiële- en materiële middelen ten behoeve van de stichting TerminuZ;
b. het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over de stichting TerminuZ;
c. al hetgeen nuttig en geoorloofd is voor het bereiken van de gestelde doelen.

Algemene gegevens
Naam AnbI Stichting Vrienden van TerminuZ
Bekend onder de naam Vrienden van TerminuZ
Telefoon 0174-416215
Kamer van Koophandel nr. 65104013
RSIN/fiscaalnummer 855981349
Bezoekadres Dijkweg 21, 2671 GA Naaldwijk (op afspraak)
Postadres Postbus 102, 2690 AC ’s-Gravenzande
E-mailadres vrienden@terminuz.nl
Websiteadres www.terminuz.nl/vriendenvan
Bestuurssecretariaat Dhr. A.J.H.H. (Toine) van Tuyl,

Verantwoording
Bestuurssamenstelling
Voorzitter Dhr. E.R. (Eric) Borggreve
Secretaris Dhr. A.J.H.H. (Toine) van Tuyl
Penningmeester Dhr. A.J.M. (Aad) van Marrewijk
Lid Dhr. J.J. (Hans) Franke

Beloningsbeleid
De Stichting Vrienden van TerminuZ heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers die geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
Met onderstaande link kunt u het jaarverslag 2016, inclusief de financiële verantwoording
Jaarverslag/-rekening